خانه اخبار مهم مهدی قایدی، یک نمونه از هنر مدیران مدعی!