خانه اخبار ویژه مهدی قایدی گل زد، فرهاد مجیدی باخت