خانه اخبار ویژه موج انتقادات به یک سریال رمضانی؛ پاسخ صداوسیما به نظام پرستاری