خانه دسته‌بندی نشده موج گرما بیش از ۵۰ قربانی گرفت