خانه اخبار ویژه میرسلیم به مخبر: خطاهای منجر به شهادت رئیس جمهور را پیگیری کنید