خانه اخبار استانی میزان زکات فطره در شهر بوشهر اعلام شد