خانه اخبار ویژه نامه رئیسی به سران ۵۰ کشور برای توقف جنگ