خانه اخبار ویژه نامه صریح وزیر سابق بهداشت به قاضی زاده: حضرت عباسی آنان که می‌فهمند به ریشتان می‌خندند