خانه اخبار ویژه نام بلندترین پل خاورمیانه، شهید رئیسی شد