خانه اخبار مهم نام بوشهر در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری به میان آمد