خانه اخبار ویژه نخستین تصویر از مهدی کروبی روی تخت بیمارستان