خانه اخبار ویژه نذری ۱۷۰ساله قجری در این تکیه قدیمی تهران