خانه اخبار ویژه نسبت دادن یک بیماری عجیب به کارلوس کی‌روش