خانه اخبار استانی نصب رادیولوژی دیجیتال جدید در بیمارستان قلب بوشهر