خانه اخبار ویژه نقدی بر بیانیه 3 روحانی سرشناس: نه کاندیداهای اصولگرا پیامبرند و نه رقیبش کافر