خانه اخبار ویژه نماینده تهران: اگر بگوییم از نظر جمهوریت در دنیا اول هستیم، اغراق نکردیم