خانه اخبار ویژه نماینده مجلس: مردم گوشت ۶۰۰هزار تومان را تحمل نخواهند کرد