خانه اخبار استانی نمایندگی انجمن سینمای جوانان در جم راه‌اندازی می‌شود