خانه اخبار ویژه نگاه ویژه ابوالفضل فاتح به ماجرای درمانگاه قم: فیلم را باز هم تماشا کنید