خانه اخبار ویژه نگرانی خانواده‌ها از زلزله، این مدارس را به تعطیلی کشاند