خانه اخبار ویژه نیازی به دشمن نیست که مشارکت انتخاباتی را کاهش دهد!