خانه اخبار ویژه نیکی هیلی: باید کار حماس را تمام کرد!