خانه اخبار ویژه هاشمی طبا: نقطه زنی جلیلی یعنی هر چه پیش آید، خوش آید