خانه اخبار استانی هجوم یک بیماری به مزارع جالیز دشتستان