خانه اخبار ویژه هشدار به دولت پزشکیان: آب سدها را تخلیه می کنند تا دولت جدید نتواند برق تولید کند ‏