خانه اخبار ویژه همایون شجریان، پارسا پیروزفر و دیگران