خانه اخبار ویژه همتی: بازیگران اصلی به پوششی‌ها توجه نکنند