خانه اخبار ویژه همتی: مهمترین مأموریت رئیس جمهور متوقف کردن فساد است