خانه اخبار ویژه هم‌نشینی عضو خبرگان با خاخام یهودی