خانه اخبار استانی هواشناسی بوشهر: دریا تا آخر هفته مواج است