خانه اخبار استانی هیات جدید مدیره انجمن هنرهای تجسمی بوشهر انتخاب شدند