خانه اخبار ویژه هیچکدام از کاندیدا‌های خبرگان در زنجان تاییدصلاحیت نشدند!