خانه اخبار مهم واقعا در بوشهر کار هست، کارگر نیست؟!