خانه اخبار ویژه واکنش جالب هواداران به جریمه کاپیتان