خانه اخبار استانی واگذاری۵۸۰ زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر بوشهر