خانه اخبار استانی واگذاری ۲۸۰۰ قطعه زمین مسکونی در روستاهای بوشهر