خانه اخبار ویژه وزارت بهداشت: حضور وزیر در اتاق زایمان با رعایت کامل ضوابط شرعی انجام شد