خانه اخبار ویژه وزارت بهداشت غزه: بوی اجساد بیمارستان شفا را فرا گرفته است