خانه اخبار ویژه وزارت خارجه حمله پاکستان را محکوم کرد