خانه اخبار ویژه وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است