خانه اخبار ویژه وزن‌کشی سیاسی؛ مشاوران چه گفتند، نامزد‌ها کجا رفتند