خانه اخبار ویژه وزیر ارشاد، «قلم مقدس» را به حسین شریعتمداری داد