خانه اخبار ویژه وزیر ارشاد: اگر فرهنگ اسلامی نبود، ما خبری از فردوسی و نظامی نداشتیم