خانه اخبار ویژه وزیر ارشاد: حادثه تروریستی کرمان، وحدت ملی و انسجام همگرایی را تقویت کرد