خانه اخبار ویژه وزیر بهداشت: بهترین اورژانس جهان را در اختیار داریم