خانه اخبار ویژه وزیر نفت: آمریکا هیچ چراغ سبزی نشان نداده است