خانه اخبار ویژه وزیر نفت: جایگاه‌های سوخت تا ساعت ۱۴ امروز وارد مدار می‌شو‌د