خانه اخبار ویژه وزیر نیرو: تمام کشور در شرایط بسیار خشک یا خشک قرار دارد