خانه اخبار استانی وضعیت ارتباطات در «کاکی» بهبود می‌یابد