خانه اخبار ویژه وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها بعد از افزایش موج مهاجرت پزشکان و پرستاران